Powrót => Strona główna

System oceniania

Przedmiotem oceny są:  

1.Poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej lub pisemnej zgodna z wymaganiami edukacyjnymi, przyjętymi dla poszczególnych klas i poziomów.

2.Samodzielność w rozwiązywaniu zadań i problemów.

3.Kreatywność, twórczość w realizacji podjętych zadań.

4.Jakość, jasność, precyzja językowa i merytoryczna, poprawność formułowania myśli.

5.Kultura i estetyka wypowiedzi ustnej lub pisemnej.

6.Aktywność podczas lekcji.

7.Umijętności czytania i interpretowaniu źródeł .

8.Praca w grupie.

9.Udział w projektach, konkursach przedmiotowych

Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny zgodne ze szkolnym systemem oceniania w skali od 1 do 6. Za postawę uczeń może otrzymać ocenę po wyznaczonym przez nauczyciela okresie, zwykle na koniec semestru. Nie stosuje się plusów, minusów, ani żadnych innych znaków poza sześciostopniową skalą ocen.

Nie stosuje się oceny „0”.Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia są jawne dla ucznia i jego opiekunów prawnych.

Ocenianiu podlegają: wypowiedź ustna, prace pisemne: testy, kartkówki, wypracowania domowe i klasowe, esej, projekty, ćwiczenia praktyczne .

W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych sposób oceniania nauczyciel musi dostosować do zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Proces oceniania oparty jest na następujących zasadach:

Test z działu lub sprawdzian powinny być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową oraz wpisem do terminarza w dzienniku elektronicznym „Librus”.

Kartkówka lub bieżąca odpowiedź (materiał trzech programowo ostatnich lekcji) nie wymaga uprzedzenia uczniów oraz wpisu do terminarza w dzienniku elektronicznym „ Librus”.

Na napisanie eseju, wypracowania domowego uczeń ma minimum tydzień.

Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub teście w dniu zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczny ,jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona lub, w momencie kiedy odmawia napisania zaliczenia pracy na pierwszej lekcji, na której jest obecny po nieusprawiedliwionej absencji.

Za nieobecność usprawiedliwioną uważa się nieobecność spowodowaną co najmniej tygodniową chorobą lub będącą wynikiem niemożliwych do przewidzenia okoliczności i wydarzeń.

W takiej sytuacji uczeń ma obowiązek ustalenia z nauczycielem innego terminu pisania sprawdzianu, nie później niż 1 tydzień od przyjścia do szkoły. Uczeń, który unika prac pisemnych (krótkie nieobecności lub nieobecności nieusprawiedliwione), jest zobowiązany do napisania pracy w pierwszym dniu, po powrocie do szkoły.

Niedostateczną ocenę z prac pisemnych uczeń ma obowiązek poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Termin i formę ustala nauczyciel. Uczeń ma prawo do poprawy innej niezadowalającej go oceny, raz w semestrze.

Materiał bieżący (obejmujący trzy ostatnie programowo zagadnienia) będzie sprawdzany w formie kartkówek i odpowiedzi ustnych. Przyjmujemy że, ocena niedostateczny ze sprawdzianów pisemnych wystawiana będzie jeśli uczeń nie udzieli  50% prawidłowych odpowiedzi.

Oceny niedostateczne z wypracowań i projektów edukacyjnych uczeń otrzymuje w wypadku niezgodności treści wypowiedzi z  realizowanym tematem, 49 procentową ilością błędów, nieoddaniem wyżej wymienionych prac w czasie określonym przez nauczyciela. 

Brak lub odpisywanie zadań domowych, referatów, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się ocenie niedostatecznej.

Przygotowanie do zajęć:  Liczba tzw. nie przygotowań jest uzależniona od liczy godzin lekcji w przypadku wiedzy o społeczeństwie  3 lub więcej lekcji w tygodniu – 2 nieprzygotowania.

[Nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i lekcji powtórzeniowy. Uczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymuje ocenę semestralną i roczną. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych cząstkowych ocen z obszarów objętych sprawdzaniem wiadomości i umiejętności.

Uzyskanie oceny niedostatecznej za I semestr zobowiązuje ucznia do zaliczenia semestru w ciągu pierwszego miesiąca semestru drugiego. Opuszczenie przez ucznia więcej niż 50% godzin zajęć lekcyjnych z historii stanowi podstawę do wyznaczenia egzaminu klasyfikacyjnego.

Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) odzwierciedla stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych oraz wkład pracy, zaangażowanie i systematyczność ucznia w ich przyswojenie.

Uzyskanie oceny pozytywnej [dostatecznej i wyższej) za pierwszy semestr nie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny pozytywnej końcowo rocznej.

Czas sprawdzania pracy: Nauczyciel ma obowiązek oddać wszelkie prace w przeciągu 14 dni. (Czas może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, ewentualnie przesunięty na termin uzgodniony z klasą).

Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia uczniom do wglądu, omawia błędy a następnie przechowuje je do końca roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.

Procentowe ocenianie.

0-49%- ocena niedostateczna

50-56%- ocena dopuszczająca

57-74%- ocena dostateczna

75-91%- ocena dobra

92-99%- ocena bardzo dobra

100%- ocena celująca

ZNAJDŹ NAS