Powrót => Strona główna

Aktualności

 

L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. RuyBarbosy w Warszawie

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą.”

Honore de Balzac


„Każdy człowiek rodzi się zdolny. Posiada określone cechy osobowości, umiejętności, zainteresowania i zdolności. Ma możliwości twórcze, które szkoła wspiera, rozwija i pielęgnuje. Wszystkie osiągnięcia ucznia, zgodne z jego potrzebami i możliwościami, uznajemy za jego sukces. ‘’

Lewis


 Obszary poszukiwania zdolności uczniów

Uczeń zdolny swoje możliwości może rozwijać w różnych obszarach: humanistycznych, matematycznych, artystycznych, przyrodniczo-ekologicznych, organizacyjnych, sportowych. Program koncentruje się na poszukiwaniu uczniów, którzy cechują się zdolnościami w następujących obszarach wyodrębnionych przez Danutę Nakoneczny:

  • Intelektu - uczniowie wyróżniają się: wysokim stopniem rozumienia treści i dostrzegania wzajemnych zależności między jej elementami; logicznością myślenia; szybkością rozumowania na wysokim poziomie złożoności i trudności; wielością elementów abstrakcyjnego rozumowania i uogólniania; ponadprzeciętnymi zdolnościami analizowania i syntetyzowania, trafnością sądów, niezwykłą wyobraźnią; szerokim zakresem uwagi; wierną trafną pamięcią.
  • Umiejętności - uczniowie zdolni przejawiają: ponadprzeciętną samodzielność myślenia, unaoczniającą się w samorzutnym dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów; umiejętność adekwatnego ujęcia problemu, tj. oryginalnego kojarzenia i łączenia faktów; umiejętność stosowania różnych metod w rozwiązywaniu problemów; umiejętność osiągania jasnych, prostych i ekonomicznych rozwiązań; inicjatywę i oryginalność w pracy umysłowej; łatwość skupiania uwagi przez dłuższy czas nad danym przedmiotem; szybkość i skuteczność w pracy umysłowej.
  • Zdolnościtwórczych - uczniowie zdolni przejawiają: zdolności w tworzeniu nowych założeń; oryginalnych, rzadkich rozwiązań; w modyfikowaniu poznanych zasad i pojęć; umiejętności prowadzenia twórczej, krytycznej dyskusji.
  • Cechcharakteru - uczniowie zdolni odznaczają się: poczuciem obowiązku i pracowitością; skłonnością do podejmowania trudniejszych, bardziej złożonych zadań; samodyscypliną, wytrwałością w dążeniu do celu, zmysłem organizacyjnym, przejawiającym się w samodzielnym inicjowaniu pracy; łatwością w dokonywaniu zmian w nastawieniach, twórczą postawą w kierowaniu własnym rozwojem intelektualnym i moralnym; dużymi osiągnięciami w samokształceniu; wysoką motywacją; wielostronnymi zainteresowaniami; często spontanicznością, skłonnością do wyrażania swych przeżyć, witalnością i pozytywną postawą wobec świata; niezależnością; pozwalaniem sobie na pomyłki, ryzyko i krytykę; odpowiedzialnym stosunkiem do podejmowanych zadań.
  • Empatii społecznej, aktywności społecznej: nastawienie na altruizm, pomoc innym, tolerancję i gotowość współpracy z innymi w realizacji wspólnych, służących ogółowi celów. Pomagając innym – pomagamy sobie.

ZNAJDŹ NAS